Welkom op de kleine en de grote planeet

CONTACTEER ONS

Kluizeveldenstraat 106
2170 Merksem

[email protected]

OPENINGSUREN

Ma - vrij: 07u00 - 18u00

Za - Zo: gesloten

Contactformulier
 Klik hier voor foto's kindjes (privé)

LOCATIE

ONTHAALBROCHURE

Korte voorstelling van de opvangvoorziening

Onze opvangvoorziening De Kleine Planeet – De Grote Planeet is een groepsopvang die een vergunning van Kind en Gezin heeft. Dit betekent dat wij aan een aantal algemene voorwaarden moeten voldoen en dat wij een bepaalde basiskwaliteit in onze opvang bieden. Een voordeel hiervan is dat wij aan onze ouders fiscale attesten kunnen uitreiken voor het aftrekken van de opvangkosten van het belastbare inkomen. Elk jaar komt de zorginspectie langs om na te gaan of wij nog altijd aan alle voorwaarden voldoen en of wij de vereiste basiskwaliteit bieden. Dan wordt onder meer de veiligheid, de beschikbare leef- en speelruimte, de verzorging, de hygiëne, de ouderparticipatie en de pedagogische omgang met de kinderen geëvalueerd. Onze  voorziening biedt plaats aan 14 baby’s in de Kleine Planeet en 17 peuters in de Grote Planeet. Wij stellen onze dienstverlening open aan alle kinderen.  De dagelijkse leiding berust bij Marleen Steurs.  Zij werkt samen met 6 andere vaste medewerkers. Onze opvanginstelling werkt ook regelmatig samen met stagiair(e)s van de scholen Mater Dei en KTA Brasschaat, TNA (volwassenonderwijs) en KDG (pedagogie van het jonge kind).

Onze voorziening is alle werkdagen open van 7u tot 18u. Elk jaar is onze voorziening een aantal dagen gesloten. De lijst met sluitingsdagen wordt bij de aanvang van elk jaar meegegeven.

Administratieve voorwaarden

In het huishoudelijk reglement van onze voorziening worden de belangrijkste afspraken met onze ouders vastgelegd ( opvangprijs, wijze van betaling, borg, opvanguren, opzeggingstermijn, toegangsrecht voor ouders, klachtenprocedure, klachtenrecht voor ouders bij de Klachtendienst van Kind en Gezin, enz. ).  De ouders ontvangen een exemplaar van het huishoudelijk reglement vóór de opname. Dit wordt samen met de verantwoordelijke besproken, zodat je als ouder vooraf duidelijk weet wat de opvang te bieden heeft en zodat eventuele onduidelijkheden tijdig opgevangen kunnen worden. Door de ondertekening van het interne reglement aanvaard je de werkingsmodaliteiten van de voorziening. Wij verbinden ons ertoe om de gemaakte afspraken met de ouders na te komen. Als bijlage bij deze brochure vind je ons huishoudelijk reglement.   Onze voorziening beschikt voor elk kind over een volledig ingevulde inlichtingenfiche. Deze fiche helpt ons om rekening te houden met de eet- , slaap- , speel- en verzorgingsgewoonten, gedragskenmerken, bijzonderheden in de aanpak en medische gegevens van het op te vangen kind. Het is ook belangrijk om over deze gegevens te beschikken als er een dringende medische interventie nodig is. Zo moeten we een ouder of een vertrouwenspersoon kunnen bereiken en moeten we weten welke arts er moet worden opgeroepen.                                                                                    Dagelijks noteren wij de namen van de aanwezige kinderen in een aanwezigheidsregister. Hierdoor kunnen wij tegenover derden aantonen dat wij onze capaciteit respecteren en zijn alle medewerkers altijd op de hoogte van het aantal aanwezige kinderen, wat belangrijk is bij een eventuele evacuatie. De opvanginstelling heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en bijkomend een verzekering tegen lichamelijke ongevallen.                                                                                                    Het verslag van de brandweer stelt dat onze voorziening brandveilig is. Ons brandveiligheidsplan geeft de evacuatieroutes en de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen aan. Eenmaal per jaar houden wij een brandoefening.   Voor elke medewerker beschikken wij over een bewijs van goed gedrag en zeden en een doktersattest waaruit blijkt dat hij of zij in goede gezondheid verkeert en geen gevaar betekent voor de kinderen. Op deze manier garanderen wij aan de ouders dat hun kinderen bij ons fysiek en psychisch veilig zijn.

Accommodatie en infrastructuur

Onze opvangvoorziening beschikt over een onthaalruimte, een speelruimte, een verzorgingsruimte en een rustruimte, die toereikend zijn voor de dagopvang van 14 kinderen in de Kleine Planeet en 17 kinderen in de grote Planeet ( overeenkomstig met de normen van Kind en Gezin ). De lokalen worden voldoende verlucht , verlicht en verwarmd in verhouding tot het aantal opgevangen kinderen.                                                                                                                                       

In onze speelruimte is er voldoende spelmateriaal voorhanden dat aangepast is aan de leeftijd, de aard en het ontwikkelingsniveau van de op te vangen kinderen. De speelruimte is opgedeeld in verschillende hoekjes die elk op zich uitnodigen tot verschillende activiteiten. De baby’s kunnen zich uitleven in onze speciale babyhoek.                                                                                                                   Elk kind beschikt over een veilig bedje waarop een symbooltje is aangebracht. Voor kinderen onder de 12 maanden worden er, in het kader van de wiegendoodpreventie, geen dekbedjes en geen hoofdbeschermers gebruikt.   Aangrenzend aan de keuken bevindt zich de eethoek waar de kinderen met aangepast meubilair en materiaal rustig kunnen eten. Deze eethoek wordt ook gebruikt voor allerlei knutselactiviteiten. Voor buitenactiviteiten is er voldoende ruimte, een veilig en passend ingerichte speelruimte in de open lucht, die door de kinderen op een veilige manier bereikt kan worden. De nodige infrastructuur is aanwezig, zodat elk kind de vereiste en gepaste verzorging kan krijgen (vast kindertoilet, kinderpotjes, een volledige verzorgingsruimte inclusief kinderbad in de leefruimte). 

De infrastructuur en de accommodatie van onze voorziening zijn van zodanige aard dat er een permanent toezicht op de kinderen wordt gegarandeerd, zodat hun veiligheid op geen enkel moment in het gedrang komt.                                                                                                                 Medicatie, gevaarlijke producten en gevaarlijke toestellen worden veilig weggeborgen buiten het bereik van de kinderen. Verder werden alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen, zoals het beveiligen van de stopcontacten, het afschermen van de kookplaats in de keuken en de bewuste afwezigheid van huisdieren (onder andere ter voorkoming van allergieën). Wij beschikken over een brandweerattest, wat betekent dat onze voorziening brandveilig is.

Het gehanteerde pedagogisch beleid

Voor onze instelling is kinderopvang meer dan alleen maar “kinderen opvangen". Kinderen opvang bieden betekent voor ons deelnemen aan het opvoedingsproces en de kinderen mee begeleiden in een heel belangrijke ontwikkelingsfase van hun leven. Hun welzijn en hun welbevinden staan voorop. Wij streven ernaar in onze opvang rekening te houden met de individuele draagkracht van het kind en optimale ontplooiingskansen, passende zorg en aandacht te verlenen aan elk kind. Hiertoe willen we de beschikbare middelen en de deskundigheid van de medewerkers maximaal benutten. De pedagogische principes flexibiliteit, individualiseren, stimuleren, structureren, bevorderen van de zelfstandigheid, bewegingsvrijheid en veiligheid vormen ons uitgangspunt. 

De op te vangen kinderen worden geobserveerd en er wordt aandacht besteed aan hun ontwikkelingsbehoeften. Elk kind wordt opgevolgd in al zijn functies: er wordt belang gehecht aan de lichamelijke, psychomotorische, cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling. Het kind wordt op al deze verschillende domeinen gestimuleerd. Het pedagogisch handelen wordt voortdurend afgestemd op de individuele behoefte van het kind, want elk kind is voor ons uniek. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de kinderen met elkaar omgaan in de verticale leefgroep, aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en aan de beleving van het groepsgebeuren, en dit alles in een veilige,  geborgen sfeer.  Door het bepalen van duidelijke regels en grenzen wordt met een consequente aanpak een gestructureerde omgeving geboden. Door een voldoende en aangepast aanbod van activiteiten en spelmogelijkheden wordt de keuzevrijheid van de kinderen gegarandeerd en wordt er een impulsrijk en stimulerend milieu aangeboden. De kinderen krijgen genoeg mogelijkheden om te ontdekken en experimenteren. Autonome activiteiten van het kind worden gestimuleerd en aangemoedigd. Er is afwisseling tussen geleide en vrije spelmomenten.                                                                                                                        

Om te werken aan onze pedagogische opvangkwaliteit, maken wij in de voorziening gebruik van het zelfinstrument voor kinderen in de groepsopvang genaamd Ziko en Ziko-Vo, dat Kind en Gezin voor ons beschikbaar stelde. Aan de hand van dit instrument kunnen wij nagaan hoe het op dit moment met de kwaliteit van onze opvang gesteld is en kunnen we door middel van een stappenplan verbeteracties opzetten. Dit kwaliteitsinstrument wordt ook door Kind en Gezin gehanteerd bij haar inspectiebezoeken aan onze voorziening.

Ouderparticipatie

Kinderopvang is een participatie aan het opvoedingsproces en ligt in het verlengde van het gezinsleven. Als eerste opvoeders moeten ouders hun waarden, wensen en verwachtingen kunnen uitspreken. We tonen respect voor de waardigheid van de ouder en de sociaal-culturele waarden van het gezin. Daarom willen wij ons als volwaardige partner aansluiten bij het opvoedingsproces van de ouders. Om te kunnen meeleven met hun kind moeten de ouders de omgeving en de ervaringen van hun kind in de opvang kennen. Bij een nieuwe opvangvraag wordt er in de voorziening een afspraak gemaakt met de ouders, waarbij een rondleiding in de hele voorziening wordt gegeven ( “waar zal mijn kind slapen, spelen, eten,…" ) en waarbij het huishoudelijk reglement samen overlopen wordt, zodat alle belangrijke punten besproken worden. Er wordt altijd een wenperiode ingelast, waarbij het kind de mogelijkheid krijgt eerst enkele uurtjes in de opvang te verblijven. 

Ouders hebben altijd toegang tot de lokalen van de kinderopvang.  Klachten van ouders worden behandeld volgens de vastgelegde klachtenprocedure. Ouders die een klacht kenbaar wensen te maken, kunnen de verantwoordelijke of de medewerkers hierover aanspreken. Tevens kan er ook een klachtenformulier ingevuld worden waarbij deze nadien besproken wordt en er een oplossing wordt gezocht.

Vorming en bijscholing

De opvangvoorziening streeft naar vorming en bijscholing van alle medewerkers met het oog op een dienstverlening van hoge kwaliteit. Wij streven enerzijds interne vorming na, waarbij aan de hand van brochures, folders en vakliteratuur, nieuwe ideeën en inzichten kunnen worden opgedaan en waarbij een antwoord kan worden gevonden op de mogelijke vragen en problemen die het dagelijks werken met kinderen zoal kan teweegbrengen.  Anderzijds streven we jaarlijks een externe vorming na. 

Teamoverleg

De teamvergaderingen zijn een doeltreffend werkinstrument om over de opvangkwaliteiten en de kinderen te overleggen. In onze voorziening wordt er tweemaal per jaar een teamvergadering gehouden, waarbij alle medewerkers worden betrokken. Tijdens het overleg kunnen verschillende zaken aan bod komen: bespreking van de kinderen, praktisch en organisatorische aspecten van de werking, vorming, klachten, enz.                                   Alle besproken zaken en gemaakte afspraken worden genotuleerd in een verslag. 

Zieke kinderen en speciale zorgbehoeften

Wanneer een kind ziek wordt in de instelling, wordt er altijd getracht de ouders te bereiken, die dan indien mogelijk het kind komen ophalen. In ieder geval volgen we de toestand nauwlettend op en zorgen we ervoor dat het kind voldoende rust krijgt. Als de ouders of een andere vertrouwensfiguur niet bereikt kunnen worden, dan wordt, in eerste instantie, indien de toestand het vereist, de huisarts van het kind opgeroepen. Als we die arts niet kunnen bereiken, dan wordt de huisarts van de voorziening geraadpleegd. De kosten die verbonden zijn aan medische interventies komen ten laste van de ouders. 

De verantwoordelijke en de medewerkers hebben  een EHBO-cursus gevolgd, waardoor bij ongeval de eerste hulp correct verleend kan worden. Daartoe is een basisuitrusting in de voorziening aanwezig. Minder ernstige zieke kinderen kunnen bij ons ook terecht. Voor toediening van medicatie is overleg met de ouders vereist en wordt er een schriftelijke bevestiging gevraagd.

Verzorging en hygiëne

We zien er strikt op toe dat onze lokalen en ons materiaal voldoen aan alle hygiënische eisen. De kinderen worden verzorgd volgens hun persoonlijke noden en behoeften. Elk kind heeft individueel toiletgerief dat herkenbaar is aan een foto van zichzelf. Een verzorgingsmoment is geen routinebehandeling maar een interactiemoment tussen kind en begeleider, waarbij de begeleider voldoende stimulansen geeft om de zelfstandigheid van het kind, aangepast aan zijn ontwikkelingsniveau, te bevorderen.                                                                                                      

Kinderen worden in de voorziening normaal niet gebaad omdat wij vinden dat een badje bij uitstek een individueel contactmoment is dat plaats moet vinden in een rustige, ontspannen, vertrouwde sfeer. Enkel wanneer  de  verzorging het vereist ( bv. het kind is ziek, moet braken, heeft diarree, heeft verfrissing nodig,...), geven wij het kind een verzorgend badje. De zindelijkheidstraining wordt gestart ten vroegste op 20 maanden. Vóór die leeftijd zijn de kinderen hier zowel biologisch als psychisch onvoldoende rijp voor. We overleggen hier graag met de ouders over.

De dagelijkse voeding

De kinderen kunnen ontbijten in de opvang, mits zij hun boterhammetjes meebrengen in een met naam getekende brooddoos en drankfles met groeimelk. Flesvoeding voor baby's wordt door de ouders meegebracht  in een getekend doseerpotje (flessenwater is in de opvang aanwezig). 

Afhankelijk van het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van het kind in de opvang wordt een gepaste, vers klaargemaakte maaltijd verstrekt. De maaltijden worden evenwichtig samengesteld en zijn voldoende gevarieerd. De opvangvoorziening kan ook zorgen voor dieetvoeding. Dit moet dan wel vooraf overlegd worden en de ouders moeten de eventuele vereiste bijzondere dieetproducten meebrengen.                                                                                                                                                                                                         Naast het middagmaal wordt er nog fruit / fruitpap gegeven, één dag in de week yoghurt en/of een platte kaasje. Om 17u wordt er nog een 'cracotte' gegeten.  Een avondmaal wordt niet verstrekt.

Dagindeling

Kinderen hebben behoefte aan een vast ritme om structuur in hun leven te brengen. In onze opvangvoorziening is de dagindeling even herkenbaar als het ritme van de klok.                          

Vanaf 7u kunnen de kindjes bij ons terecht. De kinderen kunnen hier rustig hun ontbijt opeten  dat ze zelf hebben meegebracht. 

Tot 11u is er vrij of begeleid spel voor de kinderen.

Tussen 11u en 12.30u wordt het middagmaal gegeten (afhankelijk van de behoeften van het kind). 

Van 12.30u tot 14.30u doen veel kinderen een middagslaapje (afhankelijk van de behoeften van het kind).                                                                                                                                                                

Van 14.30u tot 16u is het tijd voor fruitpap of fruit (afhankelijk van de behoeften van het kind).   

Van 16u tot 17u worden er samen met de kinderen allerlei activiteiten gedaan.                                 

Vanaf 17u is het een komen en gaan van ouders die hun kindje komen ophalen. De kindjes spelen vrij totdat ze naar huis gaan.                                                                                                                                

Om 18u sluiten wij onze voorziening. Voor ons is het dan tijd om op te ruimen en schoon te maken, zodat al de kinderen de volgende dag in een frisse en nette voorziening terecht kunnen.